Thai English
รหัสกิจกรรม 622903011
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วิทยาลัยนานาชาติ อาสาทำความดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษา 2 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 พ.ค. 2563 08:00 - 31 พ.ค. 2563 20:00
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 พ.ค. 2563 08:00 - 31 พ.ค. 2563 20:00
สถานที่จัด  

KKU

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002