Thai English
รหัสกิจกรรม 630902001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ AMS เตรียมความพร้อมน้องใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.67 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. 2563 14:49 - 29 มิ.ย. 2563 14:49
จำนวนเป้าหมาย 48 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 ก.ค. 2563 16:00 - 14 ก.ค. 2563 16:00
สถานที่จัด  

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ กรรมการสโมสรคณะฯ ปี 2563
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.อภิญญา จุ๊สกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002