Thai English
รหัสกิจกรรม 631304001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พิธีมอบเสื้อกาวน์
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 20 ก.ค. 2563 10:06 - 20 ก.ค. 2563 10:06
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ส.ค. 2563 08:30 - 08 ส.ค. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายการศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002