Thai English
รหัสกิจกรรม 630902003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านสีน้ำเงิน (Pre-cheer)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 22 ก.ค. 2563 16:08 - 22 ก.ค. 2563 16:08
จำนวนเป้าหมาย 250 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 ส.ค. 2563 08:30 - 09 ส.ค. 2563 16:30
สถานที่จัด  

ห้องกระจกลานอเนกประสงค์  ห้องบรรยาย 1,2,5 และ G2 คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.ชัฌฌิมา เฮงภู่เจริญ ประธานโครงการ และกรรมการสโมสรฯ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002