Thai English
รหัสกิจกรรม 632101005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจการบิน
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ส.ค. 2563 08:00 - 01 ส.ค. 2563 09:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ส.ค. 2563 08:00 - 02 ส.ค. 2563 16:00
สถานที่จัด  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.กมนภา หวังเขื่อนกลาง
ที่ปรึกษาโครงการ อ.กมนภา หวังเขื่อนกลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ อาจารย์กมนภา  หวังเขื่อนกลาง

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (50 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002