Thai English
รหัสกิจกรรม 631103###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงาน Big Cleaning Day คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 30 ก.ค. 2563 09:00 - 30 ก.ค. 2563 12:00
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ส.ค. 2563 11:45 - 11 ส.ค. 2563 13:00
สถานที่จัด  

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) อ.นัฐชานนท์ เขาราธ 2) นางพรพิมล คะโยธา
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002