Thai English
รหัสกิจกรรม 631101###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ มัชฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 03 ส.ค. 2563 11:45 - 11 ก.ค. 2563 13:00
จำนวนเป้าหมาย 300 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ส.ค. 2563 11:45 - 03 ก.ค. 2563 13:00
สถานที่จัด  

ห้องภูฝอยลม ชั้น 3 อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นส.ธิรดา บุญทองแพง และกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002