Thai English
รหัสกิจกรรม 630902006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ พาน้องร้องเพลงประจำคณะและรายงานตัวน้องใหม่ ครั้งที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.47 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 30 ก.ค. 2563 16:04 - 30 ก.ค. 2563 16:04
จำนวนเป้าหมาย 398 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 ส.ค. 2563 16:30 - 17 ส.ค. 2563 20:30
สถานที่จัด  

ห้องประชุมชั้น 8, ห้องบรรยาย 1,2,5,G2

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศักรินทร์ พลเวียง และคณะ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พลลพัฎฐ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002