Thai English
รหัสกิจกรรม 632101007
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS รายงานตัวน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา2563 (ออนไลน์)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ส.ค. 2563 09:00 - 08 ส.ค. 2563 15:30
จำนวนเป้าหมาย 800 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ส.ค. 2563 09:00 - 08 ส.ค. 2563 15:30
สถานที่จัด  

ห้องถ่ายทอดสดคณะบบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ สโมสรนักศึกษาKKBS

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (800 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002