Thai English
รหัสกิจกรรม 632101008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS สู่รั้วฟ้าคราม(ออนไลน์)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ส.ค. 2563 17:00 - 01 ส.ค. 2563 20:00
จำนวนเป้าหมาย 800 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ส.ค. 2563 17:00 - 01 ส.ค. 2563 20:00
สถานที่จัด  

ห้องถ่ายทอดสด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและารบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่สโมสรนักศึกษาKKBS

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (800 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002