Thai English
รหัสกิจกรรม 632305004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด วิทยาเขตหนองคาย
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 10 ส.ค. 2563 11:32 - 10 ส.ค. 2563 11:32
จำนวนเป้าหมาย 140 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 ส.ค. 2563 08:00 - 20 ส.ค. 2563 11:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมNK2217 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัถพล หลาวเหล็ก
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002