Thai English
รหัสกิจกรรม 631102005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รายงานสายรหัส และแนะนำชุมนุมคณะสาธารณสุขศาสตร์
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 16 ส.ค. 2563 06:00 - 16 ส.ค. 2563 16:00
จำนวนเป้าหมาย 180 คน
วันที่จัดกิจกรรม 16 ส.ค. 2563 06:00 - 16 ส.ค. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ณ ลานกาสะลอง  คณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1) อ.ดร.สุรชัย พิมหา 2) อ.วรวรรณ ภูชาดา 3) นางพรพิล คะโยธา
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002