Thai English
รหัสกิจกรรม 630904001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ วันไหว้ครูและผูกแขนรับขวัญน้องใหม่
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 12 ส.ค. 2563 08:20 - 12 ส.ค. 2563 08:20
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 ส.ค. 2563 15:30 - 20 ส.ค. 2563 19:30
สถานที่จัด  

ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ กรรมการสโมสรนักศึกษา ปี 2563
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์, อ.ดร.อภิญญา จุ๊สกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002