Thai English
รหัสกิจกรรม 632101012
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS live Season โดยชุมนุมดนตรีKKBS
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 22 ส.ค. 2563 12:00 - 22 ส.ค. 2563 17:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 22 ส.ค. 2563 12:00 - 22 ส.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

ชั้นใต้ดินอาคารBS 02 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุมดนตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมได้ที่ ชุมนุมดนตรีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มข

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (50 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002