Thai English
รหัสกิจกรรม 630800001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การคัดเลือกและสนับสนุนทุนการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ไม่ขอรับหน่วยกิจกรรม)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.00 หน่วย
สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 0. ไม่ระบุ
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ส.ค. 2563 14:44 - 14 ส.ค. 2563 14:44
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 ส.ค. 2563 09:00 - 21 ส.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิรัก ผิวบาง
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. เฉลิมเกียรติ มินา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002