Thai English
รหัสกิจกรรม 630701009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ เปิดบ้าน คอมอาร์ต 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 24 ก.ย. 2563 15:46 - 24 ก.ย. 2563 15:46
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ต.ค. 2563 08:00 - 03 ต.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ  อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงษ์ ทองพุทธ
ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์นราทัศพล ลิขิตดี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002