Thai English
รหัสกิจกรรม 630904002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สัมมนาวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 29
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ต.ค. 2563 11:31 - 01 ต.ค. 2563 11:31
จำนวนเป้าหมาย 240 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ต.ค. 2563 07:00 - 04 ต.ค. 2563 21:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว /สนามบาสฯ/สนามหญ้า คณะเทคนิคการแพทย์

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.มธุริน สุทธิ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พลลพัฎฐ์ ยงฤทธิปกรณ์, ผศ.ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002