Thai English
รหัสกิจกรรม 631203006
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด เดือนพฤศจิกายน 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด สำนักหอสมุด
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 02 พ.ย. 2563 09:00 - 02 พ.ย. 2563 16:00
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 02 พ.ย. 2563 09:00 - 30 พ.ย. 2563 16:00
สถานที่จัด  

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกันยกร นามบุตรดี
ที่ปรึกษาโครงการ นางจรูญลักษณ์ นารี ผช.ผอ.ฝ่ายอำนวยการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

 

จิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

Volunteer at Academic Resources Center, KKU

 งานจิตอาสาสำนักหอสมุด ทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ได้แก่ งานตรวจชั้น-จัดเรียงแผ่นซีดีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ การเก็บหนังสือขึ้นชั้นหนังสือ (ตรวจชั้น-จัดเรียงหนังสือให้ถูกต้องตามหมวดหมู่) เก็บหนังสือตามจุดบริการ Counter Services เก็บหนังสือตามชั้นพักหนังสือแต่ละชั้น และนำมาตั้งสัญญาณ-แยกหมวดหมู่ก่อนกระจายไปเก็บตามชั้น  ชั้น 1-6 อาคาร 2 งานผลิตหน้ากากผ้าป้องกันโรคระบาด Covid-19 และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น  ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้หน่วยกิจกรรม 2 หน่วย ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.   หรือตามเวลาปฏิบัติงานจริง (1 ชม. = 0.33 หน่วย 2 ชม. = 0.67 หน่วย 3 ชม. = 1 หน่วย) สนใจสามารถติดต่อลงชื่อปฏิบัติงาน ในเวลาราชการติดต่อที่ชั้น 3-4-5-6 อาคาร 2 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกันยกร นามบุตรดี โทรศัพท์ 42648,  083-1429784

*** สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ที่ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์

 ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด

1.      กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานห้องสมุด เปิดรับสมัครทุกวันดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้อง ชั้น 3-6 อาคาร 2 

2.      การสมัครเข้าทำงานจิตอาสา สามารถสมัครเข้าทางหน้า website สำนักหอสมุด สำหรับนักศึกษาจิตอาสาสำนักหอสมุด

3.      ถ้าไม่พักเที่ยง (12.00-13.00 น.) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุกครั้ง

4.      มีความซื่อสัตย์ในเรื่องการลงเวลา ลงตามเวลาที่มาจริง (เจ้าหน้าที่จะยืดหยุ่นให้ตามความเหมาะสม และความยากง่ายของงานที่ทำ)

5.      เศษของนาทีไม่สามารถนำมานับเป็นหน่วยกิจกรรมได้ (ให้หน่วยกิจกรรมเฉพาะงานที่ทำเต็มชั่วโมงเท่านั้น)

6.      การบันทึกหน่วยกิจกรรมสามารถตรวจสอบหน่วยกิจกรรมของตนเอง ภายใน 3 วัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ถ้าไม่ครบให้รีบแจ้งทันที หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถบันทึกหน่วยกิจกรรมได้และจะถือว่านักศึกษายอมรับผลตามนั้น

 

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002