Thai English
รหัสกิจกรรม 630901003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม และกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ต.ค. 2563 13:56 - 01 ต.ค. 2563 13:56
จำนวนเป้าหมาย 120 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 ต.ค. 2563 15:00 - 12 ต.ค. 2563 18:15
สถานที่จัด  

ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์

ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.พีรดา ศรีจันจรา ประธานโครงการ และกรรมการสโมสรฯ
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์, อ.ดร.อภิญญา จุ๊สกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002