Thai English
รหัสกิจกรรม 634503###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานแนะแนวหลักสูตรสัญจร ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ต.ค. 2563 09:46 - 08 ต.ค. 2563 09:46
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 ต.ค. 2563 08:00 - 09 ต.ค. 2563 15:00
สถานที่จัด  

โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต  21 หนองคาย บึงกาฬ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอัถพล หลาวเหล็ก
ที่ปรึกษาโครงการ นายยุทธภูมิ ขุลาล้า
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002