Thai English
รหัสกิจกรรม 634501###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Digital Marketing : Case Study Soda Printing
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ต.ค. 2563 11:35 - 08 ต.ค. 2563 11:35
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 ต.ค. 2563 13:00 - 07 ต.ค. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ภิเษก ชัยนิรันดร์
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002