Thai English
รหัสกิจกรรม 639903025
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานกองทุน กยศ.และ กรอ. ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด บริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์กองกิจฯ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 08 ต.ค. 2563 15:18 - 08 ต.ค. 2563 15:18
จำนวนเป้าหมาย 10 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ต.ค. 2563 08:30 - 30 ต.ค. 2563 20:30
สถานที่จัด  

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกุสุมา แก้วศิริ
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002