Thai English
รหัสกิจกรรม 630501005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์นักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยซีหนาน ในรูปแบบออนไลน์
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 09 ต.ค. 2563 15:00 - 09 ต.ค. 2563 15:00
จำนวนเป้าหมาย 5 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ต.ค. 2563 09:00 - 03 ต.ค. 2563 12:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุม 1101 คระศึกษาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002