Thai English
รหัสกิจกรรม 630901004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กีฬามุทิตาจิตและการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 11
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 09 ต.ค. 2563 16:22 - 09 ต.ค. 2563 16:22
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 ต.ค. 2563 09:00 - 17 ต.ค. 2563 19:00
สถานที่จัด  

สนามหญ้าเทียม กังสดาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฏฐ์ ทองนำ และกรรมการสโมสรฯ ปี 2563
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002