Thai English
รหัสกิจกรรม 639905001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมขบวนแห่กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 12 ต.ค. 2563 09:14 - 12 ต.ค. 2563 09:14
จำนวนเป้าหมาย 11 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ต.ค. 2563 06:00 - 03 ต.ค. 2563 12:00
สถานที่จัด  

วัดไชยศรี  ตำบลสาวะถี  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุดารัตน์ ภูต้องใจ
ที่ปรึกษาโครงการ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002