Thai English
รหัสกิจกรรม 632101015
ชื่อกิจกรรม / โครงการ KKBS โครงการอบรมและพัฒนาทัศนคติอย่างชาญฉลาดสู่ความเป้ฯเลิศทางบุคลิกภาพในสายงานการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 24 ต.ค. 2563 07:00 - 24 ต.ค. 2563 08:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 24 ต.ค. 2563 08:00 - 24 ต.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมทิพย์นภา (1504) อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.

ผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.จินณพัษ ปทุมพร
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.จินณพัษ ปทุมพร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ติดต่อสอบถามเรื่องหน่วยกิจกรรมของการเข้าร่วมโครงการโดยสามารถสอบถามได้ที่ อ.ดร.จินณพัษ ปทุมพร

การเปิดรับ 21 : คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ชั้นปี ทุกชั้นปี (200 คน)
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002