Thai English
รหัสกิจกรรม 633201010
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Macroeconomics Data Hackathon
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.33 หน่วย
สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ต.ค. 2563 13:22 - 14 ต.ค. 2563 13:22
จำนวนเป้าหมาย 142 คน
วันที่จัดกิจกรรม 31 ต.ค. 2563 09:00 - 01 พ.ย. 2563 13:00
สถานที่จัด  

ห้อง M301 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนันธิญา ไมล์โพธิ์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002