Thai English
รหัสกิจกรรม 633201###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ Macroeconomics Data Hackathon
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 4.00 หน่วย
สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 14 ต.ค. 2563 13:22 - 14 ต.ค. 2563 13:22
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 24 ต.ค. 2563 09:00 - 25 ต.ค. 2563 13:00
สถานที่จัด  

ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนันธิญา ไมล์โพธิ์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 0

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002