Thai English
รหัสกิจกรรม 630700001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ส่งต่อท่า(สร้าง)สัน(18 ตุลาคม 2563)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.31 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 15 ต.ค. 2563 10:58 - 15 ต.ค. 2563 10:58
จำนวนเป้าหมาย 600 คน
วันที่จัดกิจกรรม 18 ต.ค. 2563 18:00 - 18 ต.ค. 2563 21:30
สถานที่จัด  

ณ ห้องมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ศรัญญา
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.โกสินทร์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ห้องมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002