Thai English
รหัสกิจกรรม 630704###
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สวดมนต์ทำวัตรเย็นประจำสัปดาห์ (1/2563)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.33 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 15 ต.ค. 2563 11:03 - 15 ต.ค. 2563 11:03
จำนวนเป้าหมาย 18 คน
วันที่จัดกิจกรรม 07 ต.ค. 2563 16:00 - 07 ต.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

ณ ศาลาพระพุทธชินราชจำลอง คณะแพทยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ศรัญญา ศรีนะ
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.โกสินทร์ วิระษร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ศาลาพระพุทธชินราชจำลอง คณะแพทยศาสตร์

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 1

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002