Thai English
รหัสกิจกรรม 630302004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 19 ต.ค. 2563 13:21 - 19 ต.ค. 2563 13:21
จำนวนเป้าหมาย 150 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 ต.ค. 2563 07:00 - 13 ต.ค. 2563 15:00
สถานที่จัด  

หมวดดินและปุ๋ย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002