Thai English
รหัสกิจกรรม 630401008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การบรรยายพิเศษหัวข้อ "พันล้านไม่ง่าย แต่ไม่ไกลเกินเอื้อม"
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ต.ค. 2563 09:00 - 01 ต.ค. 2563 16:00
จำนวนเป้าหมาย 200 คน
วันที่จัดกิจกรรม 08 ต.ค. 2563 16:00 - 08 ต.ค. 2563 19:00
สถานที่จัด  

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 50 ปีวิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.ดร.กฤษณรัช นิติสิริ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002