Thai English
รหัสกิจกรรม 630401009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การอบรมหุ่นยนต์บังคับผ่านระบบไร้สาย
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 6.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 12 ต.ค. 2563 09:00 - 16 ต.ค. 2563 16:00
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 ต.ค. 2563 09:00 - 18 ต.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

ห้อง EN16401 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ดารณี หอมดี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002