Thai English
รหัสกิจกรรม 630400001
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานประเพณีตักบาตรวิศวกรรมศาสตร์ สานสัมพันธ์ชาว มข. และฟังธรรมเทศนา ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.50 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ต.ค. 2563 09:00 - 06 ต.ค. 2563 06:00
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 06 ต.ค. 2563 06:00 - 06 ต.ค. 2563 09:00
สถานที่จัด  

อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมนุมพุทธธรรมวิศวกรรมศาสตร์และประเพณี
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุริยะสิงห์
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002