Thai English
รหัสกิจกรรม 630303014
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย U multirank
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 20 ต.ค. 2563 10:10 - 20 ต.ค. 2563 10:10
จำนวนเป้าหมาย 500 คน
วันที่จัดกิจกรรม 21 ต.ค. 2563 10:00 - 30 ต.ค. 2563 10:00
สถานที่จัด  

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร๋
ที่ปรึกษาโครงการ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002