Thai English
รหัสกิจกรรม 634503008
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยงานพิธีออกเมรุพระราชทานเพลิง "พระธรรมมงคลรังษี" อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 3.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 20 ต.ค. 2563 10:30 - 20 ต.ค. 2563 10:30
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 12 ต.ค. 2563 07:00 - 14 ต.ค. 2563 21:00
สถานที่จัด  

พระอารามหลวงวัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธันยบ์นิชา พิพัชรืเดชาวรกุล
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาสวรกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002