Thai English
รหัสกิจกรรม 630701013
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อบรมปฐมนิเทศพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิค
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 20 ต.ค. 2563 16:54 - 20 ต.ค. 2563 16:54
จำนวนเป้าหมาย 90 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 ต.ค. 2563 08:50 - 17 ต.ค. 2563 12:00
สถานที่จัด  

ณ ห้องมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงษ์ ทองพุทธ
ที่ปรึกษาโครงการ อ.กมลวรรณ เอี้ยงฮง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ ห้องมิตรภาพ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002