Thai English
รหัสกิจกรรม 639904011
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ธรรมสัญจร ออนซอนบุญกฐิน เยือนถิ่นพระอริยเจ้า ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.34 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 21 ต.ค. 2563 13:13 - 21 ต.ค. 2563 13:13
จำนวนเป้าหมาย 35 คน
วันที่จัดกิจกรรม 04 ต.ค. 2563 07:20 - 04 ต.ค. 2563 14:30
สถานที่จัด  

วัดเกาะทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  วัดป่าภูเม็งทอง  อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  วัดป่ากิตติญานุสรณ์ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น วัดถ้ำผาเกิ้ง  อำเภอเวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002