Thai English
รหัสกิจกรรม 639903026
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ค่ายร่วมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 29
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 15.00 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 21 ต.ค. 2563 13:28 - 21 ต.ค. 2563 13:28
จำนวนเป้าหมาย 39 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 ต.ค. 2563 13:00 - 14 ต.ค. 2563 07:00
สถานที่จัด  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และวัดป่าวิสุทธิญาณมงคล จังหวัดลำพูน

ผู้รับผิดชอบโครงการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานพัฒนานักศึกษา
ที่ปรึกษาโครงการ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานพัฒนานักศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002