Thai English
รหัสกิจกรรม 639903028
ชื่อกิจกรรม / โครงการ อาสาพาทำดี ตอน ต้นกล้าอาสาพลังสร้างสรรค์สู่สังคม
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 0.67 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมอาสาพัฒนา
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 21 ต.ค. 2563 14:32 - 21 ต.ค. 2563 14:32
จำนวนเป้าหมาย 30 คน
วันที่จัดกิจกรรม 09 ต.ค. 2563 16:00 - 09 ต.ค. 2563 18:00
สถานที่จัด  

เรือนพักญาติชั่วคราว ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมอาสาพัฒนา
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวอมร อุ่นเจริญ
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002