Thai English
รหัสกิจกรรม 639904012
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สามัคคีธรรมในนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมนักศึกษาคริสเตียน
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 21 ต.ค. 2563 15:21 - 21 ต.ค. 2563 15:21
จำนวนเป้าหมาย 28 คน
วันที่จัดกิจกรรม 13 ต.ค. 2563 18:00 - 13 ต.ค. 2563 21:00
สถานที่จัด  

ห้องชมรมนักศึกษาคริสเตียน ชั้น 5 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมนักศึกษาคริสเตียน
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.พิศมัย มะลิลา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002