Thai English
รหัสกิจกรรม 630403005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ จิตอาสาช่วยทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องอ่านหนังสือและห้องสำหรับทำกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 12 ต.ค. 2563 09:00 - 13 ต.ค. 2563 16:00
จำนวนเป้าหมาย 15 คน
วันที่จัดกิจกรรม 14 ต.ค. 2563 14:00 - 14 ต.ค. 2563 17:00
สถานที่จัด  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002