Thai English
รหัสกิจกรรม 639904013
ชื่อกิจกรรม / โครงการ สามัคคีธรรมในนักศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชมรม / สโมสร ชมรมนักศึกษาคริสเตียน
ด้าน 4. การสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร 21 ต.ค. 2563 15:42 - 21 ต.ค. 2563 15:42
จำนวนเป้าหมาย 17 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 ต.ค. 2563 18:00 - 20 ต.ค. 2563 21:00
สถานที่จัด  

ชมรมนักศึกษาคริสเตียน ชั้น 5 อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมนักศึกษาคริสเตียน
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.พิศมัย มะลิลา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002