Thai English
รหัสกิจกรรม 631803002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ขัดๆ ถูๆ ความรู้เกาะสมอง ประจำปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 22 ต.ค. 2563 09:21 - 22 ต.ค. 2563 09:21
จำนวนเป้าหมาย 25 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ต.ค. 2563 08:30 - 03 ต.ค. 2563 11:30
สถานที่จัด  

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.น.สพ.ดร.พัชนี ศรีงาม
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002