Thai English
รหัสกิจกรรม 634501021
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 5.40 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 01 ก.ย. 2563 08:30 - 30 ก.ย. 2563 16:30
จำนวนเป้าหมาย 20 คน
วันที่จัดกิจกรรม 03 ต.ค. 2563 08:30 - 04 ต.ค. 2563 18:00
สถานที่จัด  

 สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชฎัชอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธวัชชัย บุตรศรี
ที่ปรึกษาโครงการ นายธวัชชัย บุตรศรี
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002