Thai English
รหัสกิจกรรม 634503009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ นักศึกษาช่วยงานกฐินวิทยาเขตหนองคาย
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 26 ต.ค. 2563 14:54 - 26 ต.ค. 2563 14:54
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 19 ต.ค. 2563 16:00 - 19 ต.ค. 2563 19:00
สถานที่จัด  

หน้าอาคารการบริหาร วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรชัย สุขส่ง
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002