Thai English
รหัสกิจกรรม 634505002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กฐินสามัคคีคณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่เปิดรับสมัคร 26 ต.ค. 2563 14:59 - 26 ต.ค. 2563 14:59
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 20 ต.ค. 2563 08:00 - 20 ต.ค. 2563 11:00
สถานที่จัด  

วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรชัย สุขส่ง
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002