Thai English
รหัสกิจกรรม 634501022
ชื่อกิจกรรม / โครงการ THE FRESHY NIGHT OF KKU NKC 2020
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะสหวิทยาการ
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 26 ต.ค. 2563 15:50 - 26 ต.ค. 2563 15:50
จำนวนเป้าหมาย 350 คน
วันที่จัดกิจกรรม 17 ต.ค. 2563 16:00 - 17 ต.ค. 2563 23:00
สถานที่จัด  

ลานเอนกประสงค์หน้าคารเรียนรวมและปฏิบัติการ วิทยาเขตหนองคาย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกิติศักดิ์ ฤาชา
ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวธันย์นิชา พิพัชร์เดชาวรกุล
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002