Thai English
รหัสกิจกรรม 630201005
ชื่อกิจกรรม / โครงการ บรรยายพิเศษหัวข้อ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.00 หน่วย
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 1. การพัฒนาศักยภาพตนเอง
วันที่เปิดรับสมัคร 26 ต.ค. 2563 16:07 - 26 ต.ค. 2563 16:07
จำนวนเป้าหมาย 100 คน
วันที่จัดกิจกรรม 01 ต.ค. 2563 13:00 - 30 ต.ค. 2563 16:00
สถานที่จัด  

ห้อง SC 8103 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 08 คณะวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจิรพัชร แสนแก้ว
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  
การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002