Thai English
รหัสกิจกรรม 630702004
ชื่อกิจกรรม / โครงการ การพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพเเละสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลีนิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 (รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 1.33 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 2. การธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยและคณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 26 ต.ค. 2563 16:48 - 26 ต.ค. 2563 16:48
จำนวนเป้าหมาย 250 คน
วันที่จัดกิจกรรม 24 ต.ค. 2563 12:00 - 24 ต.ค. 2563 16:30
สถานที่จัด  

ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันดี โสภา
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.โกสินทร์ วิระษร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002