Thai English
รหัสกิจกรรม 630703003
ชื่อกิจกรรม / โครงการ ช่วยงาน การพัฒนาจริยธรรมบุคลิกภาพเเละสร้างเสริมความรู้ในการปรับตัวเมื่อขึ้นเรียนชั้นคลีนิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 (รับน้องขึ้นวอร์ด สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง)
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษา 1 จำนวนหน่วยกิจกรรม 2.00 หน่วย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ชมรม / สโมสร ไม่ระบุ
ด้าน 3. การเสริมสร้างจิตอาสา และจิตสาธารณะ
วันที่เปิดรับสมัคร 26 ต.ค. 2563 17:08 - 26 ต.ค. 2563 17:08
จำนวนเป้าหมาย 50 คน
วันที่จัดกิจกรรม 24 ต.ค. 2563 10:00 - 24 ต.ค. 2563 16:30
สถานที่จัด  

ณ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววันดี โสภา
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.โกสินทร์ วิระษร
คำอธิบาย / คุณลักษณะ  

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเปิดรับ เปิดเสรี
สถานะโครงการ 10

สถิติการใช้งาน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา © 2012-2020 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002